Európska norma pre silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble EN 50575

Európska norma pre silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble EN 50575

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu č. 305/2011 nadobudla dňom 1.7.2017 účinnosť harmonizovaná európska norma EN 50575 resp. jej národné verzie napr. ČSN EN 50575, STN EN 50575, DIN EN 50575, ktorá zahŕňa silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. ...
Káble a vodiče
26.03.2020 07:47:52

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu č. 305/2011 nadobudla dňom 1.7.2017 účinnosť harmonizovaná európska norma EN 50575 resp. jej národné verzie napr. ČSN EN 50575, STN EN 50575, DIN EN 50575, ktorá zahŕňa silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.

Nové ustanovenie sa týka káblov pevne zabudovaných do stavieb a uvedených na trh po 30.6.2017.

Podľa tejto normy je povinnosťou výrobcov otestovať a zaradiť do jednej zo siedmich klasifikačných tried, tzv. Eurotried (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca) každý svoj kábel určený pre použitie na dodávku elektrickej energie a komunikácie v budovách a iných inžinierskych stavbách.

 

 • Písmená A až F: Skúška horenia káblov vo zväzku, resp. stupeň horľavosti materiálu. Trieda A predstavuje takmer nehorľavý materiál, kým trieda F veľmi dobre horľavý materiál.
 • Index ca znamená, že sa jedná o káble.
 • Táto hlavná klasifikačná škála je doplnená o doplnkovú klasifikáciu s, d, a, charakterizujúcu:
  • vývin dymu - s,
  • tvorbu odpadávajúcich horiacich kvapiek alebo častíc - d
  • kyslosti a vodivosti splodín horenia - a.

 

Hlavným cieľom zaradenia do Eurotried je odstránenie technických prekážok pri obchodovaní v oblasti stavebných výrobkov unifikovaním požiarnych vlastností káblov v rámci Eurotried, bez ohľadu na to, o ktorého výrobcu kábla sa jedná. Ďalšou úlohou normy je zároveň zvýšenie bezpečnosti v budovách použitím takých klasifikovaných káblov, ktoré môžu obmedziť vznik a šírenie požiaru, dymu, korozívnych a toxických plynov. A tým znížiť vysoký podiel úmrtí v prípade požiarov.

Zaradenie produktov do konkrétnej triedy sa určuje podľa spalného tepla, šírenia plameňa, celkového uvoľneného tepla a indexu rozvoja požiaru.

Použitie káblov s konkrétnou Eurotriedou si vo svojich národných stavebných predpisoch určuje každý štát zatiaľ samostatne.

Ako je to na Slovensku?

Na našom domácom trhu použitie káblov s konkrétnou Eurotriedou a doplnkovou klasifikáciou v určených priestoroch požiarnych úsekov ustanovuje vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. vo svojom paragrafe 91 s odkazom na STN 92 0203. V prílohe B predmetnej normy je presne stanovená Eurotrieda s doplnkovými klasifikáciami B2ca-s1,d1,a1, ktoré musia spĺňať nechránené (voľne vedené) káble v požiarnych úsekoch.

 • B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov a 1.200 s ≤15 MJ; najvyššia hodnota rýchlosti uvoľnenia tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws‾¹;
 • s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP 1.200 ≤ 50 m² a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25 m²/s;
 • d1 – žiadne horiace kvapky / častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s počas 1.200 s;
 • a1 – vodivosť < 2,5 µS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3.

Poznámka: uvedené parametre, okrem a1 sa overujú skúškou podľa STN EN 50399.

 

Zákazník sa môže teoreticky stretnúť aj s požiadavkou na prevedenie B2ca,s1,d0,a1 (ktorá je napr. legislatívne upravovaná a vyžadovaná v susednej Českej republike), kde d0 – znamená žiadne horiace kvapky / častice v rámci 1.200 s;

Treba ale jedným dychom dodať, že pre slovenský trh je to skôr ojedinelá požiadavka. U nás dominuje kábel s požiadavkou na prevedenie d1. Kábel vyhovujúci požiadavke B2ca,s1,d0,a1 je na jednej strane kvalitnejší z pohľadu bezpečnosti, ale vo všeobecnosti drahší ako B2ca,s1,d1,a1.

Požiadavka na Eurotriedu B2ca-s1,d1,a1 sa týka:

 • zdravotníckych zariadení:
  • lôžkových oddelení,
  • JIS, ARO,
  • operačných oddelení
 • stavieb sociálnych služieb,
 • stavieb s vnútornými zhromaždovacími priestormi,
 • komunikačných priestorov stavieb na bývanie (okrem rodinných domov),
 • stavieb na ubytovanie pre viac ako 20 ľudí (hotely, ubytovne, kúpele, internáty a pod.), izieb s príslušenstvom, spoločných priestorov, hál, reštaurácií a v neposlednom rade únikových ciest.

Tak isto sa vzťahuje aj na káble vedené na streche stavby:

 • na ktorej je úniková cesta,
 • na ktorej je vonkajšia zásahová cesta,
 • nad zhromaždovacími priestormi.

 

Káble uložené do stavebnej konštrukcie

Pre káble uložené do stavebnej konštrukcie pod omietku, pod betón alebo pod obklad s definovanou požiarnou odolnosťou, ktoré sú chránené (tzn. nie sú voľne vedené; v priestoroch definovaných v prílohe B normy STN 92 0203) platí, že môžu mať ľubovoľnú Eurotriedu, ktorá ale musí byť deklarovaná vo Vyhlásení o parametroch ( VoP alebo anglicky DoP ).

V ostatných priestoroch požiarnych úsekov, ktoré nie sú uvedené v prílohe B normy STN 92 0203 je možné použiť káble s ľubovoľnou Eurotriedou , ale musí byť taktiež deklarovaná vo VoP.

Aplikácia do praxe

Tieto požiadavky musia byť rešpektované projektantami pri riešení požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorí musia pre každý priestor stavby navrhovať káble s príslušnou Eurotriedou.

Realizátori sú zase povinní zabudovať káble s takými vlastnosťami, aké sú projektované.

Každý kábel, vyhovujúci požiadavkám normy EN 50575 musí výrobca vybaviť VoP a označiť značkou CE na štítku. Príklady VoP a označení CE s informáciami na štítkoch výrobkov a vo VoP sú uvedené v prílohách ZZ normy EN 50575 ako aj na nasledujúcich obrázkoch ( ku konkrétnemu výrobku od konkrétneho výrobcu)

Anton Mentel

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu