Vyhlásenie o parametroch a káble

Vyhlásenie o parametroch a káble

Dňom 10. 6. 2017 nadobudla účinnosť európska harmonizovaná norma EN 50575 prevzatá do sústavy STN ako „STN EN 50575 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na ...
Murat
26.03.2020 08:53:38

Dňom 10. 6. 2017 nadobudla účinnosť európska harmonizovaná norma EN 50575 prevzatá do sústavy STN ako „STN EN 50575 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň“ týkajúca sa posudzovania parametrov káblov s reakciou na oheň.

Táto norma obsahuje povinnosti a postupy výrobcov resp. nezávislého notifikovaného orgánu pre uvedenie a sprístupňovanie káblov na trh. Sú v nej špecifikované:

  • požiadavky parametra reakcie na oheň,
  • ako aj skúšobné a hodnotiace metódy na káble používané na dodávku elektrickej energie a na riadiace a komunikačné účely v budovách a iných inžinierskych stavbách.

Normu ale na tomto mieste nebudeme podrobnejšie rozoberať pretože pre zákazníkov resp. užívateľov sú dôležité len výsledky týchto činností.

Výsledky činností výrobcu resp. notifikovaného orgánu sú uvádzané vo forme Vyhlásení o parametroch (VoP) a vyjadrené triedami reakcie na oheň (TRO) s doplnkovými klasifikáciami. VoP okrem toho obsahuje údaje, z ktorých je možné identifikovať výrobok a jeho účel v stavbe, názov výrobcu a adresu výrobného miesta, a v prípade tried Aca až Cca aj notifikovanú osobu, ktorá posúdila výrobok a vykonáva priebežný dohľad nad kvalitou výroby s cieľom kontrolovať nemennosť parametrov počas celej doby výroby.

„Vydaním VoP výrobca garantuje, že parametre ním vyrobených káblov spĺňajú parametre v ňom deklarované z hľadiska reakcie na oheň.“

Harmonizovaná norma STN EN 50575 uvádza sedem tried reakcie na oheň (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca), ale z hľadiska slovenskej legislatívy je v súčasnosti pre praktické použitie voľne vedených káblov v priestoroch určených prílohou B v STN 92 0203 vyžadovaná iba trieda B2ca s doplnkovými klasifikáciami s1,d1,a1.

Káble s inou triedou reakcie na oheň sa v priestoroch určených prílohou B normy STN 92 0203 môžu použiť, iba za podmienok uvedených v kapitole 5.

Len pre úplnosť a rekapituláciu, na posudzovanie káblov z hľadiska reakcie na oheň platila od roku 2012 národná STN 34 7661 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče. Podľa tejto národnej normy boli káble tiež zatrieďované do siedmich tried reakcie na oheň, presne ako v STN EN 50575, čiže z hľadiska reakcie na oheň nič nové pod slnkom.

Navyše, podľa tejto normy musia káble spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť (resp. špecifickú požiarnu odolnosť a funkčnú odolnosť v požiari), ktorá je nutnou podmienkou pre použitie káblov a vodičov, ktoré nie sú chránené pred priamym účinkom požiaru v trasách na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari (TDEE).

Poznámka: Z STN 34 7661 by mali byť od 8.11.2017 vypustené všetky ustanovenia vzťahujúce sa k posudzovaniu reakcie na oheň. Zostanú v nej len ustanovenia vo vzťahu k požiarnej odolnosti t. j. k špecifickej požiarnej odolnosti FE alebo V, funkčnej odolnosti pri požiari PS s pokynmi na aplikáciu pri zabudovaní do stavby. Taktiež v národnej STN 34 7661 zostanú tie ustanovenia, ktoré sa týkajú výberu vzoriek a rozšírenej aplikácie výsledkov skúšok reakcie na oheň, ktoré nie sú obsiahnuté v STN P CLC/TS 50576, ktorá je súvisiacou technickou špecifikáciou k STN EN 50575.

Príklady vzorov SK VoP a VoP podľa oboch noriem sú uvedené v ďalšom.
A.1-SK VoP +príloha č.1 k SK VoP x)
A.2 VoP x)

Vzory

Záver: Pre obe skupiny káblov (neslúžiace na TDEE; ako aj pre káble funkčné, slúžiace na TDEE) pevne zabudované v stavbách t. j. ako stavebné výrobky, musia výrobcovia vystaviť vyhlásenia o parametroch. Pre káble s triedou reakcie na oheň vyhlásenie o parametroch podľa harmonizovanej normy STN EN 50575 (viď príklad 2) Pre káble funkčné, slúžiace na TDEE SK vyhlásenie o parametroch podľa STN 34 7661, (viď príklad 1) x) ATN 002

Spracovateľ: APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky)

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu