Dodacie a obchodné podmienky

Dodacie a obchodné podmienky MURAT s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmeny a odchýlky je možné dohodnúť písomnou formou.

1. Objednávanie tovaru

Tovar je dodávaný právnickým i fyzickým osobám. Pri registrácii nového zákazníka je tento povinný predložiť aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenský list. Zákazník si objednáva produkty a služby najmä formou písomnej objednávky doručenej osobne, poštou, faxom alebo e-mailom a musí obsahovať tieto náležitosti:

 • Identifikácia odberateľa– obchodné meno,
 • OR resp. ŽL,
 • adresa,
 • IČO,
 • DRČ,
 • bankové spojenie,
 • zodpovedná osoba,
 • kontakt - telefón, mobil,
 • e-mail,
 • prípadne fax,
 • číslo objednávky,
 • číslo ponuky ak bola zaslaná,
 • presný názov výrobku,
 • množstvo,
 • požadované termíny dodania,
 • dopravné dispozície
 • pečiatka a podpis zodpovednej osoby.

Predávajúci zašle písomné potvrdenie o prijatí objednávky najneskoršie do 24 hodín a to faxom alebo e-mailom.

Pri špecifikácií káblov doporučujeme použiť katalóg káblov na http://katalog.murat.sk/

2. Cena

Tovar dodávame podľa platných cenníkových cien v deň expedície s premietnutím dohodnutého rabatu a skonta, prípadne na základe platnej cenovej ponuky. Cenníková cena zahrňuje:

 • Dopravu tovaru na miesto určenia v zmysle bodu 3. Dodanie tovaru

 • Náklady spojené s dĺžkovaním materiálu nad minimálne štandardné balenia na požadovanú mieru.
 • Technické poradenstvo pri špecifikácii a výbere, prípadne doporučenie ekvivalentných náhrad.
 • Kompletizáciu zákazky od rôznych výrobcov v celej šírke ponúkaného sortimentu.
 • Po vzájomnej dohode previnutie tovaru na obaly dodané zákazníkom.
 • Podľa výšky odobraného objemu tovaru a platobnej disciplíny poskytujeme zo štandardných cenníkových cien tieto zľavy:
Pre zmluvných partnerov – uzatvorená rámcová zmluva, prípadne čiastkové kúpne zmluvy Pre nezmluvných partnerov, jednorázové odbery podmienka platby v hotovosti, na predfaktúru, dobierkou
nad
5.000,- €
13 %
nad
10.000,- € 14 %
nad
20.000,- € 15 %
nad
30.000,- € 16 %
nad
50.000,- € 17 %
nad
75.000,- € 18 %
nad
100.000,- € 19 %
do
100,- € bez skonta
nad
100,- € 2 %
nad
200,- € 4 %
nad
500,- € 6 %
nad
2.000,- € 8 %
nad
5.000,- € 10 %
nad
10.000,- € 12 %
 • Skonto vo výške 3 % v prípade platby v hotovosti len pre zákazníka, ktorí má s nami rámcovú zmluvu.
 • Skonto vo výške 2 % v prípade platby na predfaktúru. Za platbu vopred je považovaná úhrada predfaktúry alebo iným spôsobom vopred poskytnutá platba za podmienky, že všetky predchádzajúce dodávky sú hradené v primeraných lehotách.
 • Ročne vyhodnocovaný bonus vo výške 1-3 % v závislosti od objemu odobraného tovaru za štandardne dohodnutých podmienok (mimo zmluvných cien), platobnej disciplíny, pravidelnosti a sortimentnej skladby. Úhrada bonusu je viazaná na odber ďalšieho tovaru v nasledovnom kalendárnom roku a je poskytovaná formou dobropisu.
 • O poskytnutom rabate, jeho výške, skonte a bonuse rozhoduje dodávateľ.

3. Dodanie tovaru

Pri dodávke tovaru platí obvyklé pravidlo prípustnej obchodnej tolerancie v dĺžke -0 +5% z objednanej dĺžky. Dĺžka tovaru sa meria na meradlách s presnosťou 1% /trieda presnosti III/, číselné značenie na kábloch je informatívne.

Na základe uplatnenej objednávky a podľa rámcovej zmluvy je dodávka realizovaná:

 • Osobným odberom zo skladu dodávateľa
 • Na miesto určenia kupujúceho v rámci SR v prípade vyťaženia min. 1 vozovej jednotky v stanovenom termíne JIT
 • Pravidelným rozvozom dodávateľa
 • Dobierkou

Dodanie tovaru v rámci SR je zahrnuté v cene výrobku. Pri objednávke v hodnote do 100 EUR môže byť cena upravená o manipulačný poplatok vo výške 3,- EUR zahrňujúci hodnotu balného, poštovného, dopravy a pod. Pri úhrade viacnákladov je doprava bez ohľadu na objem realizovaná expresne na želanie zákazníka. Dodanie tovaru mimo SR je možné po vzájomnej dohode.

4. Platobné podmienky

Základné platobné podmienky predpokladajú pre zákazníkov s uzatvorenými rámcovými zmluvami platbu PP s lehotou splatnosti 15/30 dní. Podľa dohody so zákazníkom pri uzatvorení rámcovej zmluvy je možné dojednať iné lehoty splatnosti za predpokladu upravenia výšky rabatu. Lehotu splatnosti je potrebné dohodnúť vždy vopred, najdlhšie na dobu 105 dní celkom.

V prípade nezmluvných partnerov platí podmienka predaja na predfaktúru, dobierku alebo v hotovosti.

5. Storno objednávky

V prípade, že kupujúci odstúpi od plnenia svojej objednávky v lehote kedy nie je možné túto dodávku stornovať u výrobcu, resp. dodať inému odberateľovi do 30 dní, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu primerané náklady vo výške 5% z hodnoty stornovaného tovaru v bežnom sortimente, u špeciálne na zákazku vyrábaného a ďalej nepredajného tovaru, uhradí predávajúcemu náklady vo výške 85 % z hodnoty stornovaného tovaru (podľa druhu tovaru a jeho predajnosti). Tieto náklady reprezentujú výdavky predávajúceho spojené s obstaraním, financovaním a skladovaním tovarov stornovanej objednávky. Tieto poplatky sú splatné do 60 dní od stornovania objednávky.

6. Vrátenie obalov

Predávajúci vykúpi nepoškodené alebo primerane opotrebované obaly za fakturovanú cenu v lehote do 12 mesiacov od expedície, pokiaľ nie je na faktúre uvedené inak. Po tomto termíne je možné vykúpiť nepoškodené obaly za dohodnutú cenu. Odvoz prázdnych obalov nie je povinnosťou predávajúceho a nie je zahrnutý v cene materiálu. Predávajúci môže túto službu poskytnúť podľa jeho možností (miesto na aute, harmonogram rozvozu) a po predchádzajúcej vzájomnej dohode s odberateľom. Odberateľ vystaví faktúru na základe potvrdeného dodacieho listu predávajúcim.

7. Iné

Vlastnícke právo k dodanému tovaru resp. jeho finančná náhrada, prechádza na odberateľa až po jeho úplnom zaplatení. Odberateľ akceptuje toto vlastnícke právo a súčastne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.

8. Ostatné

Na dodávky celého sortimentu poskytujeme záruku v rozsahu bežne poskytovaných záruk výrobcov, min. však 24 mesiacov odo dňa dodávky. Podmienkou je uplatnenie záruky v súlade s reklamačným poriadkom.

Tieto dodacie a obchodné podmienky platia do ich aktualizácie.